ЗАТВЕРДЖЕННО
рішення сесії
Городоцької сільської ради
22.01.2021 № 160

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ
ГОРОДОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1) Відділ соціального захисту населення та захисту прав дітей (надалі – Відділ) є виконавчим органом Городоцької сільської ради (надалі – сільська рада), який утворюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, до сфери повноважень якого віднесено зазначені питання.

2) Відділ здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Відділ. Положення про відділ затверджується рішенням сільської ради.

3) Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами, Статутом територіальної громади, рішеннями сесій сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також Положенням про Відділ.

4) Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, які призначаються на посади та звільняються сільським головою. Кваліфікаційні вимоги до освіти та досвіду роботи працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями. Структура та чисельність працівників Відділу визначається рішенням сільської ради у межах відповідних бюджетних призначень.

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

5) Основними завданнями Відділу є:

Діяльність щодо надання послуг соціального характеру, виконання інших управлінських процедур відповідно до положень нормативно-правових актів посадовими особами безпосередньо у Відділі та на віддалених робочих місцях, з виконанням таких функцій:

            організація безпосереднього прийому громадян;

            приймання документів та їх опрацювання з метою вирішення в установленому законодавством порядку питань щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

             передавання документів структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації, у т.ч. засобами автоматизованого обміну інформацією, для опрацювання і прийняття рішень;

             облік повідомлень про дитину, сім’ю (особу), які перебувають у складних життєвих обставинах;

             надання інформації членам громади щодо діяльності структурного підрозділу з питань соціального захисту населення та служби у справах дітей районної державної адміністрації, органу опіки та піклування, суб’єктів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, органів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Державної служби зайнятості.

6) Діяльність щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, формування та виконання місцевих програм соціальної підтримки відповідно до положень нормативно-правових актів з виконанням таких функцій:

7) Консультування з питань застосування законодавства щодо призначення соціальної допомоги, житлових субсидій, надання пільг, компенсацій, грошових виплат волонтерам, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку дітей, отримання засобів реабілітації, захисту прав дитини, встановлення статусу особи, з інших питань, пов’язаних із соціальною підтримкою населення;

8) При прийняті та оброблені документів:

– перевіряти правильність заповнення заяви, наявність і правильність оформлення усіх документів, що підтверджують право заявника на відповідний вид соціальної підтримки;

– звіряти відомості, наведені в заяві, з документами, що засвідчують особу зареєстрованих у житловому приміщенні громадян і членів їх сімей, які претендують на отримання соціальної допомоги, даними свідоцтв про народження дітей та інших необхідних документів;

– надавати допомогу заявнику в заповненні відповідної заяви у разі потреби.

9) Видає повідомлення про призначення усіх видів соціальної допомоги, субсидії (або відмову в її призначенні);

10) Визначення потреб громади у соціальних послугах;

11) Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, розробка місцевих програм соціального спрямування, проєктів, програм та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення;

12) Організація надання соціальних, реабілітаційних послуг, відповідно до потреб громади;

13) Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету;

14) Організація для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб з інвалідністю соціального обслуговування у будинках-інтернатах, побутового обслуговування;

15) Забезпечення ведення обліку багатодітних сімей;

16) Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань, що належать до компетенції відділу, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, приймає участь у виконанні заходів щодо доступу запитувачів до публічної інформації та її оприлюднення;

17) Сприяє створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної структури, направлення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до реабілітаційних центрів та навчальних закладів системи соціального захисту населення;

18) Забезпечує якісне соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) жителям територіальної громади.

19) Надає сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам.

20) Забезпечує захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

21) Прийом громадян з питань, що стосуються соціального захисту дітей;

22) Здійснення координації заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, а також роботу з кривдниками відповідно до Законів України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”“Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

23) Забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом.

24) Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, інвалідів та інших соціально незахищених груп населення, які потребують соціальної підтримки та надання їм соціальних послуг;

25) Забезпечення захисту прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена;

26) Профілактика бездомності та соціального сирітства;

27) Вжиття заходів реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства, у т.ч. організацію надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми;

28) Здійснення соціального супроводу сімей, осіб які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і потребують сторонньої допомоги;

29) Визначає необхідність проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

30) Співпрацює з громадськими організаціями осіб з інвалідністю і ветеранів, проводить моніторинг заходів, здійснених такими організаціями, аналізує ефективність таких заходів.

  1. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:

            31) Вносити пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи;

32) Подавати пропозиції до проекту бюджету сільської ради з питань, що належать до компетенції Відділу;

33) Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів, закладів, установ та організацій різних форм власності (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

34) Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

35) Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей, дітей;

36) Здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей, дітей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

37) Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, віднесених до компетенції Відділу.

  1. СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ

38) Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами сільської ради, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

  1. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

39) Положення про Відділ затверджується сільською радою.

40) Штатний розпис Відділу затверджується сільською радою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених сільською радою.

            41) Начальник Відділу призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою.

42) Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються сільським головою.

  1. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

43) Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою.

44) Начальник відділу:

– здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає ступінь відповідальності своїх спеціалістів.

– розробляє Положення про Відділ і функціональні обов’язки працівників Відділу.

– готує у межах своєї компетенції розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

45) Всю повноту відповідальності за належне виконання покладених цим Положенням на Відділ завдань і функцій несе начальник відділу.

46) Відповідальність працівників Відділу встановлюється посадовими інструкціями.

Секретар сільської ради                                           Людмила СПІВАК