ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Городоцької сільської
ради Рівненського району
Рівненської області
22.01.2021року № 160 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ  бухгалтерського обліку, звітності та економіки
 виконавчого комітету Городоцької  сільської  ради

  1. Загальні положення

1.1.Відділ  бухгалтерського обліку, звітності та економіки являється структурним підрозділом Городоцької сільської ради (далі – Відділ)  та є підзвітним та підконтрольним сільському  голові.

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та Законами України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України,  Кодексом законів про працю України актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими документами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, економічну діяльність,  рішеннями сільської ради, рішеннями  та розпорядженнями  виконавчого комітету сільської ради, розпорядженнями сільського голови, Регламентом роботи сільської ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. Відділ не має статусу юридичної особи. 

1.3. Відділ в своїй роботі з питань делегованих повноважень підконтрольний органам виконавчої влади.

1.4. Відділ, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з фінансовими відділом Городоцької сільської ради, Департаментом фінансів Рівненської  обласної державної адміністрації та виконавчими органами Городоцької  сільської ради та з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби України, підприємствами, установами та організаціями,  що працюють на території громади.

1.5. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.5.1. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003р. № 55).

1.5.2. Регламентів Городоцької  сільської ради та її виконавчого комітету.

1.5.3. Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 07.11.2019 №203-19.

1.5.4. Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005р. № 55.

 

  1. Основні завдання Відділу.

 2.1. Основними завданнями відділу  бухгалтерського обліку,  звітності та економіки є:

2.1.1 розроблення  прогнозів комплексного економічного і соціального розвитку гро­мади, сприяння створенню умов для ефективної роботи підприємств громади всіх форм власності.

2.1.2. визначення основні напрямки інвестиційної політики в громаді, розроблення за­ходів, спрямованих на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.

2.1.3. ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності;

2.1.4. відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

2.1.5. забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

2.1.6. забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

2.1.7. запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

2.1.8. забезпечення реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету, грантів та проектів;

2.1.9. забезпечення виконання загальнодержавної, регіональної цільової програм розвитку малого і середнього підприємництва, програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в територіальній громаді, регуляторної політики;

2.1.10. забезпечення реалізації державної тарифної політики;

2.1.11.  аналіз соціально-економічні показники розвитку територіальної громади;

2.1.12. підготовка проектів розпорядчих актів сільської ради;

2.1.13. розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що нале­жать до компетенції Відділу;

2.1.14. контроль за виконанням рішень сільської ради, виконавчого ко­мітету, розпоряджень сільського голови з питань, що належать до компетенції Відділу;

2.1.15. виконання інших повноважень, покладених на Відділ відповідно до чинного за­конодавства.

  1. Повноваження Відділу .

3.1. Відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки  відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

3.1.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших  нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

3.1.2. Складає на підставі даних  бухгалтерського  обліку   фінансову та бюджетну звітність, а також  державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3.1.3. Здійснює поточний контроль за:

– дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державного казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

-правильністю зарахування та використання власних надходжень виконавчого комітету сільської  ради;

– веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані виконавчому комітету;

3.2. Своєчасно подає звітність;

3.3.. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

3.4. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

– використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

– інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

3.5. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі

зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та

погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.6. Забезпечує:

– дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

– достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

– повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

– зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

3.7. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.8. Розробляє штатний розпис апарату виконавчого комітету та відділів сільської ради на підставі структури установи, розпоряджень сільського голови;

3.9.Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників  ;

3.10. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

3.12. Здійснює обробку персональних даних працівників установи та інших фізичних осіб, які надали згоди та внесені до зареєстрованих установою баз персональних даних, виключно з метою забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності, звітності до органів Пенсійного фонду України, іншої звітності, що містить персональні дані, а також внутрішніх документів установи з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту. Забезпечує захист персональних даних фізичних осіб, які обробляються.

3.13. Здійснює передачу персональних даних третім особам відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та в межах виконання законодавства, пов’язаного з веденням бухгалтерського обліку та наданням звітності.

3.14 Розробляє прогноз комплексного економічного і соціального розвитку гро­мади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств громади всіх форм власності.

3.15. Розробляє  основні напрямки інвестиційної політики в громаді, здійснює за­ходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.

3.16. Здійснює аналіз соціально-економічних показників розвитку територіальної громади.

4.Права Відділу.

Відділ бухгалтерського обліку , звітності та економіки має право:

4.1. Одержувати від структурних підрозділів   та підвідомчих бюджетних установ необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4.2. Не приймати до виконання і оформлення документів за операціями, які порушують діюче законодавство і встановлений порядок приймання, оприбуткування, зберігання та витрачання грошових коштів, обладнання, матеріальних і інших цінностей;

4.3. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами виконавчого комітету сільської ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

4.4. Надавати сільському голові пропозиції про притягнення до відповідальності осіб, які є винними у недоброякісному оформленні і складанні документів, несвоєчасній передачі їх для відображення на рахунках бухгалтерського обліку та відображенні в документах недостовірної інформації.

4.5. Представляти виконавчий комітет сільської ради в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

4.6. Вносити сільському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності;

4.7. Здійснення зв’язку з іншими установами та організаціями з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.8. Вказівки відділу з бухгалтерського обліку та звітності в межах функцій, що визначені даним Положенням, є обов’язковими до виконання підрозділами виконавчого комітету сільської ради.

  1. Організація управління Відділом.Керівництво та структура Відділу.

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням  Городоцьким  сільським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.4. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника Відділу визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

5.5. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований сільському голові.

5.6. Начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.6.1. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу.

5.6.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва сільської ради.

5.6.3. Складає  посадові інструкції працівників відділу, погоджує їх з відповідними спеціалістами і подає сільському голові на затвердження.

5.6.4. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Відділу з посад.

5.6.5. Забезпечує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами Городоцької  сільської ради.

5.6.6. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони конфіденційної інформації а також службової інформації у Відділі.

5.6.7. Вносить в установленому порядку пропозиції   сільському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу.

5.6.8. Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Відділу.

5.6.9. Контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.

5.6.10. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу.

5.6.11. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Відділу.

5.6.12. Координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Відділу.

5.6.13. Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи щодо забезпечення та дотримання чинного законодавства про охорону праці.

5.6.14. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

5.7..Начальник  Відділу несе відповідальність за:

5.7.1. Неналежну організацію роботи Відділом, незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни.

5.7.2. Не забезпечення  виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

5.7.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу.

5.7.4. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Відділу.

5.7.5. Негативні  наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

5.7.6.Невідповідність прийнятих  ним рішень вимогам чинного законодавства.

5.7.7. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу.

5.7.8. Незабезпечення створення у Відділі належних умов з охорони праці.

5.8. Начальник Відділу повинен знати: закони України, що стосуються діяльності Відділу, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти з питань фінансів; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

5.9. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу:

– вища освіта бухгалтера-економіста за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

– стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років, за необхідності, виходячи із виконання Відділом основних завдань та функцій.

5.10. У разі тимчасової відсутності начальника відділу – головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) – виконання його обов’язків покладається відповідно до розпорядження сільського голови.

5.11.Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ .

  1. Взаємовідносини.

6.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань у встановленому законодавством порядку та в межах своєї компетенції взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органами, що контролюють справляння надходжень бюджету та підвідомчими бюджетними установами щодо питань віднесених до компетенції відділу.

  1. Заключні положення

7.1. Відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7.2 Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду сільським  головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

7.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.4. Ліквідація та реорганізація Відділу проводиться сільською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.